• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Полезни връзки

Комисия за финансов надзор - www.fsc.bg

Българска фондова борса АД - www.bse-sofia.bg

Централен депозитар АД - www.csd-bg.bg

Асоциация на индустриалния капитал в България - www.bica-bg.org

Инвестор БГ - www.investor.bg