• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО

НИД “Индустриален фонд” АД е национално инвестиционно дружество от затворен тип, притежаващо съответен лиценз, издаден от Комисия за финансов надзор.

Капиталът на Дружеството е в размер на 2 014 862 лв. и е разпределен в 2 014 862 бр. обикновени, поименни безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност от 1 лв.

Колективните органи за управление на НИД "Индустриален фонд" АД са Общо събрание на акционерите и Съвет на директорите.