• За дружеството

  НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Цел на дружеството

Основни цели на инвестиционната дейност

Чрез инвестиционната си дейност, дружеството опосредява участието в капиталовия пазар на инвеститорите – акционери, с цел получаване доходи от дивиденти, нарастване на инвестициите в акции, както и защита на направените инвестиции.

Реализирайки целта и инвестиционната си стратегия, дружеството подпомага развитието на прозрачен и предвидим капиталов пазар чрез:

 • Ефективно придобиване на акции на предприятия. Поддържане и управление на оптимален инвестиционен портфейл;
 • Последваща продажба на акции от портфейла на дружеството при оптимални за дружеството условия;
 • Привличане на допълнителни капитали чрез публично предлагане на акции на ИД, при условията, определени от закона.

Ограничения на инвестиционната дейност
Дружеството не може:

 • Да инвестира повече от 25 на сто от активите си в ценни книжа и инструменти на паричния пазар, издадени от един емитент;
 • Да ползува заеми, освен с разрешение на КФН и при условие, че е на стойност до 15 % от активите му и за срок не по-дълъг от 6 месеца;
 • Да дава заеми, да обезпечава вземания, или да бъде гарант на трети лица, независимо от характера на задълженията, за които се иска обезпечение;
 • Да продава ценни книжа, инструменти на паричния пазар и други финансови инструменти, които не притежава;
 • Да участва в граждански дружества и в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
 • Да придобива недвижими имоти и движими вещи, които не са от съществено значение за прякото осъществяване на неговата дейност;
 • Да извършва дейност като инвестиционен посредник, банка или застрахователно дружество;
 • Да издава облигации и други дългови ценни книжа;
 • Да инвестира в ценни книжа издадени от учредителите, или свързани с тях лица, от членове на управителните органи на дружеството или на банката–депозитар и свързани с тях лица, както и от лица, които контролират инвестиционното дружество, или свързани с тях лица.
 • Да придобива ценни (благородни) метали и сертификати върху тях.