• За дружеството

    НИД “Индустриален фонд” АД инвестира парични средства в ценни книжа, набрани чрез публично предлагане на акции, при което дружеството действа на принципа на разпределение на риска.

Съобщения

Уведомление за откриване на нов офис и промяна в адреса за кореспонденция

Уведомление за сключен договор със "Сервиз финансови пазари" ЕООД за разкриване на информация пред обществеността

Уведомление ДВИ


« Назад към всички публикации